ข่าวสวัสดิการ

เงินสวัสดิการที่จัดให้สมาชิก

โดย admin
 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:45 น.
 9558
1. 60 ปีบริบูรณ์ 
2. 65,70,75 ..... ปีบริบูรณ์
3. เงินสงเคราะห์
4. เงินบำเพ็ญกุศลทาบาทแก่สมาชิก
5. ทุนการศึกษาบุตร
6. ประสบอุบัติเหตุ
7. ประสบภัยพิบัติ