ข่าวกิจกรรม

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562 นี้

โดย admin
 วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 11:12 น.
 8229
       เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ชุดที่ 55 ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษา
จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนปกติ
    1.1 จำนวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา
          - ระดับอนุบาล ทุนละ 1,400.- บาท
          - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,400.- บาท
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,600.- บาท
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทุนละ 1,800.- บาท
          - ระดับชั้น ปวส. และ ปริญญาตรี ทุนละ 2,500.- บาท
ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีต่อเนื่อง
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1ทุน
และหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน รวม 2 ทุน ๆ ทุนละ 5,000 บาท การพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องจะพิจารณา
เป็นรายปีตามผลการศึกษา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ
และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่
http://teachercoop-ged.or.th/document.php?cid=20170615135636Ljr8E1Q