ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562

โดย admin
 วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 11:24 น.
 8493

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562

      การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่ไดhรับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีโอนเข้าบัญชีโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
     - ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 –วันที่ 23 สิงหาคม2562 ในเวลาทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
     - สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562
2. กรณีรับเป็นเงินสด สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา09.00 น. -15.30 น. ทุกวันทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

หากพ้นกําหนดวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยต้องนําหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯดังต่อไปนี้

      1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา และระดับ การศึกษา) ถ้าหลักฐานจากสถานศึกษาไม่ตรงกับคําร้องขอทุน ถือว่าเสียสิทธิในการขอรับทุน

      2. หนังสือรับรองเป็นเด็กพิการจากหน่วยราชการหรือสถานศึกษา(กรณีนักเรียนพิการ)

      3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้ที่มารับเงินที่ไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

      4. กรณีโอนเข้าบัญชี ให้แนบสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หน้าที่มีเลขที่บัญชี  

      5. กรณีมอบฉันทะให้มารับเงินแทน ต้องนําหนังสือมอบฉันทะและบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้มอบและผู้รับมอบ (ฉบับจริง) มาแสดง


1.ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี

2.ระดับอนุบาล

3.ระดับประถม

4.ระดับมัธยมต้น

5.ระดับมัธยมปลาย

6.ระดับปริญญาตรี , ปวส

7.ทุนพิการอนุบาล

8.ทุนพิการประถม

9.ทุนพิการมัธยมต้น

10.ทุนพิการมัธยมปลาย

11.ทุนพิการปริญญาตรี