ข่าวกิจกรรม

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 นี้

โดย admin
 วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:40 น.
 2918
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษา

จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนปกติ
    1.1 จำนวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา
          - ระดับอนุบาล ทุนละ 1,400.- บาท
          - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,400.- บาท
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,600.- บาท
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทุนละ 1,800.- บาท
          - ระดับชั้น ปวส. และ ปริญญาตรี ทุนละ 2,500.- บาท
2. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนพิการ

    2.1 ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล - ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท

ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร

จัดสรรเป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ทุน
และหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน รวม 2 ทุน ๆ ทุนละ 5,000 บาท การพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องจะพิจารณา
เป็นรายปีตามผลการศึกษา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ
และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ 
http://teachercoop-ged.or.th/document.php?cid=20170615135636Ljr8E1Q