คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


 
UploadImage

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

UploadImage

นายพร รุจนเวช 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

UploadImage

นายนาวี ยั่งยืน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

UploadImage

นายอำนวย พุทธมี 
เลขาณุการ

UploadImage

นายธวัช หมื่นศรีชัย 
เหรัญญิก

UploadImage

นายพิศณุ ศรีพล
กรรมการ

UploadImage

นายสหชัย สาสวน
กรรมการ

UploadImage

ดร.ประพนธ์ หลีสิน
กรรมการ

UploadImage

นายรังสรรค์ นกสกุล
กรรมการ

UploadImage

นายเอกรินทร์ พุทธรังศรี
กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ

 
UploadImage

นายกฤษดา มีอิศระ
กรรมการ

UploadImage

นายอำพร ศรีโยธา
กรรมการ

UploadImage

นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ
กรรมการ


 
UploadImage

นายณรงค์ คงสมปราชญ์
กรรมการ

 

UploadImage

นายประเสริฐ ผุดผ่อง
กรรมการ