ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ค่านิยม (VALUES)

        รักองค์กร เสมือนบ้าน รักเพื่อนร่วมงาน ดุจพี่น้อง
รักสมาชิกทั้งผอง ดั่งคนในครอบครัว

 

วิสัยทัศน์ (VISION )

        เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงยั่งยืน บริหารงานโปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อสมาชิก และช่วยเหลือสังคม


พันธกิจ (MISSION)

        เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จึงได้กำหนดพันธกิจหลัก ไว้ 5 ประการ ดังนี้

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในเชิงธุรกิจ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย
4. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกอย่างหลากหลาย
5. ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม