คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


 
UploadImage

ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

UploadImage

นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์​
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

UploadImage

นายภักดี คงดำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

UploadImage

นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
กรรมการและเลขานุการ
 

UploadImage

นายสมพงษ์ สรรพการพานิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

UploadImage

นายณรงค์ คงสมปราชญ์
กรรมการ

UploadImage

นายบัณฑิต พัดเย็น
กรรมการ

UploadImage

นายวิรัช พูนทรัพย์​
กรรมการ

UploadImage

นายเทพพร อาจเวทย์
กรรมการ

UploadImage

นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
กรรมการ

 
UploadImage

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง
กรรมการ

UploadImage

นางสุดารัตน์ พลแพงพา​
กรรมการ

UploadImage

นายเสนีย์ จุลการนต์
กรรมการ


 
UploadImage

นายรังสรรค นกสกุล
กรรมการ 

UploadImage
นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
กรรมการ