เกี่ยวกับสหกรณ์

เกี่ยวกับสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ถือกำเนิดขึ้นโดยนายอภัย  จันทรวิมล ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษาและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 14/10811 เปิดดำเนินการประกอบธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2501 ในชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาพระนครและธนบุรี” ต่อมาได้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2519 จนถึงปัจจุบัน

สมาชิกเริ่มแรกมีผู้สมัครทั้งสิ้น 483 คน ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองการประถมศึกษาและกรมสามัญศึกษา จากการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบันเป็นชุดที่ 50 มีการเติบโตขึ้นเรื่องทั้งจำนวนสมาชิก ทุนเรือนหุ้น ทุนดำเนินการและกำไรสุทธิ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2501 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 906 คน มีทุนเรือนหุ้น 204,380 บาท มีกำไรสุทธิ 12,377.93 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2525 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 12,094 คน มีทุนเรือนหุ้น 75,344,920 บาท มีกำไรสุทธิ 9,787,304.65 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 22,099 คน มีทุนเรือนหุ้น 4,961,957,760 บาท มีกำไรสุทธิ 349,381,483.84 บาท

ณ ปัจจุบัน วันที่ 30 กันยายน 2557 สหกรณ์เปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 56 ปี เศษ มีความเติบโตขึ้นทุกด้าน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 22,699 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,855,825,215.27บาท มีทุนเรือนหุ้น 6,380,966,510.00 บาท มีกำไรสุทธิ (9 เดือน) 329,364,590.46 บาท

ด้านการบริหารสหกรณ์ มีนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ข้าราชการบำนาญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ชุดที่ 50 และกรรมการดำเนินการอีก 14 คนที่ทรงวุฒิ มีความรู้ มากประสบการณ์ ซึ่งได้มีนโยบายที่จะพัฒนาสหกรณ์และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง เข้มแข็ง ยึดมั่นในอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดเข้าสู่มาตรฐานพัฒนาคุณภาพสหกรณ์โดยรวมเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Cooperative Quality Award : CQA

การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในครั้งนี้ เป็น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 – 2560 ต่อจากฉบับที่แล้ว พ.ศ.2555 – 2557 เพื่อสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ และเป็นแนวทางปฎิบัติในระยะยาว โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ มาเป็นตัวกำหนด ทิศทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของสมาชิกและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการทำแผนกลยุทธ์ แผน 3 ปี ครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ทิศทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์จะเป็นลักษณะการบริหารงานเชิงรุกซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและให้บริการสมาชิกมากขึ้นอันนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีระบบงานที่ชัดเจนเอื้ออำนวยต่อการปฎิบ้ติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อันนำไปสู่การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิก

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ อันนำไปสู่ความเป็นเอกภาพเดียวกัน ในด้านการพัฒนาสหกรณ์