เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ผู้จัดการ

นายประพนธ์ หลีสิน
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวจุฑามาศ สุมนทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวศรีนวล บัวภิบาล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปิยนุช มาชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางฉัตรชนันทร์ โสมศิริกุล
เจ้าหน้าที่

นายธีระพงษ์ พงษ์โสภา
เจ้าหน้าที่

นางญาดา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่

นางประมวล แนวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่

นางสาวปารมี อู่ทอง
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบัญชี

นางสาวศรีนวล บัวภิบาล
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอริสสา ชัยบุรินทร์
เจ้าหน้าที่

นางสาวนัทธมน พิมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวจุฑามาศ สุมนทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางวิภารัตน์ ขุมนาค
เจ้าหน้าที่

นางสาวบุบผา ปานหลิม
เจ้าหน้าที่

นายอนุชา กาศรี
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวบุศเรศ พินเผือก
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางอัญชิษฐา ส่งเสริม
เจ้าหน้าที่

นางสุภาพร ตันติธนพัฒน์
เจ้าหน้าที่

นางสุชาดา ช่างสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่

นางสมใจ อมาตยกุล
เจ้าหน้าที่

นางสาวบุศเรศ พินเฝือก
เจ้าหน้าที่

นางฉัตรสกุล พิชิตพันธ์พงศ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวนันทวัน จุลบุตร
เจ้าหน้าที่

นางสาวขวัญจิรา ตะสันเทียะ
เจ้าหน้าที่

นางอภิณห์พร รัศมีเรืองสกุล
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยาพัชร์ สมหวัง

นายสมเกียรติ วัฒนสมบูรณ์

นายทศพล อินสุวรรณ์

นายคณินพัฒน์ พลสุธรรม์

ฝ่ายการเงิน

นางสาววิชุดา อำรุงพงษ์วัฒนา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางอารมณ์ จันทรัพย์
เจ้าหน้าที่

นางปาริฉัตร อู่ทอง
เจ้าหน้าที่

นางบุษบา อยู่นาน
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุวิมล ใจหวัง
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี้

นายประมวล อยู่นาน
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

นายณัชพล แสงเดือน
เจ้าหน้าที่