ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 ตำแหน่ง

โดย admin
 วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.
 924
                                                                                   ประกาศ
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
                                                เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
                                                                    ----------------------------------
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ข้อ 93 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย การเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้
     1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
         1.1 เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย 1 ตำแหน่ง
         1.2 เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน – บัญชี 2 ตำแหน่ง
     2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
          2.1.2 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
          2.1.3 ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่น่ารังเกียจหรือติดยาเสพติด
          2.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2.1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
          2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ โทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          2.1.9 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ด้านล่าง
     1.ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์
     2.แบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์